AUDYT ZARZĄDCZY

Każdy właściciel przedsiębiorstwa lub zarząd spółki kapitałowej prowadzący wewnętrzny audyt skuteczności zarządzania na skutek bieżących związków z zarządzaną organizacją natrafia na naturalne bariery w uzyskaniu optymalnych wniosków efektywnościowych. Korzystne dla właściciela i zarządów spółek jest uzupełnianie wewnętrznego audytu efektywności zarządzania audytem zewnętrznym. Takie postępowanie, dzięki:

 • koncentracji na wybranych obszarach działalności podstawowej
 • poprawie efektywności współdziałania poszczególnych jednostek organizacyjnych
 • zwiększenia aktywności zewnętrznej w ściśle określonym obszarze prowadzi do optymalizacji efektywności zarządzania

 

APONTE w oparciu o kompetencje swych konsultantów jest w stanie zapewnić kompleksowe wsparcie w zakresie oceny efektywności zarządczej. Dobierają konsultantów dedykowanych konkretnej firmie dbamy o to, by spełniał on istotne warunki:

 • rozumiał specyfikę funkcjonowania firmy zleceniodawcy
 • przedstawił syntezę przeprowadzonej zewnętrznej analizy
 • posiadał praktyczne doświadczenia w zakresie analogicznych projektów

 

Zespół APONTE jest w stanie zrealizować wymogi płynące z tak sformułowanego zadania.  Co więcej, jeśli w wyniku audytu i sformułowanych wniosków zajdzie taka potrzeba – zespół APONTE oferuje także pomoc w sformułowaniu i wdrożeniu programu zarządzania zmianami.  Czas realizacji audytu zarządczego w jego pełnym wymiarze wynosi 10-20 dni roboczych. Koszt pracy konsultanta to kwota wynosząca od 1.500 zł netto za dzień roboczy. Cena może zostać znacząco zmniejszona w przypadku zawarcia czasowej umowy o współpracy lub podjęcia innej formy pogłębionej współpracy. Patrz zakładka USŁUGI ZINTEGROWANE

 

AUDYT SPRZEDAŻOWY

Audyt sprzedażowy – w proponowanym przez APONTE ujęciu – polega na analizie przekazanych przez zleceniodawcę danych oraz sformułowaniu dla osób zarządzających przedsiębiorstwem wniosków zredagowanych na podstawie przeprowadzonej analizy. Wnioski przedstawione przez APONTE dotyczyć będą rozwiązań pozwalających na zwiększenie efektywności bieżącego i długookresowego zarządzania strukturami handlowymi i kanałami sprzedażowymi przedsiębiorstwa.

Przedmiotem analizy są:

 • struktura działu handlowego
 • procesy i procedury obowiązujące w dziale
 • mapa kanałów dystrybucji
 • komunikacja i przepływ informacji
 • zakres i skuteczność stosowanego procesu decyzyjnego przez osoby funkcyjne,
 • kompetencje pracowników działu sprzedaży i działów wspierających sprzedaż.

Analiza obejmuje dane i informacje pochodzące z ogólnych dokumentów regulacyjnych takich, jak:

 • schemat organizacyjny, księga procedur, opisy stanowisk pracy, system CRM, plany pracy, raporty handlowe, opisy strategii dystrybucyjnej i typologii klientów
 • pochodzące od zarządu i najwyższego kierownictwa oraz od szefów handlowych jednostek organizacyjnych i jednostek powiązanych ze sprzedażą
 • z miejsc organizacji wskazanych przez zarząd oraz wybranych przez Aponte; np. wybrani klienci firmy

 

Metodyka audytu

Oferowany Audyt będzie realizowany w oparciu o sprawdzoną metodologię autorstwa naszych konsultantów. Opiera się ona na pakiecie ankiet i testów kompetencyjnych.
Osią ogniskującą analityczne działania audytorskie, a w dalszej kolejności – zredagowanie postulatów ew. zmian, jest blisko 100. punktowa ankieta inwentaryzująca najczęstsze błędy popełniane wobec struktur sprzedażowych przedsiębiorstwa i w nich samych. Ankieta ocenia wszystkie rozumiane wertykalnie i horyzontalnie poziomy działu, ma konstrukcję krzyżową – zakłada ocenę wzajemną, a po użyciu klucza interpretacyjnego gwarantuje uzyskanie obiektywnego obrazu struktur sprzedażowych firmy w wymiarze instytucjonalnym, funkcjonalnym i personalnym.  Ponadto audyt zakłada wykorzystanie testów z zakresu: kompetencji komunikacyjnych personelu sprzedażowego, warsztatu zawodowego sprzedawców i szefów sprzedaży, umiejętności negocjacyjnych osób pozostających w kontakcie z rynkiem oraz ankiet dotyczących wyodrębnionych profili wybranych osób i ankiet oceny wzajemnej.
Dzięki dokonanej przez konsultanta syntetyzacji wszystkich wyszczególnionych tu materiałów Zleceniodawca otrzymuje szczegółową mapę działu handlowego wraz z odnośnikami do kultury całej organizacji, a także prognozę funkcjonowania działu w przyszłości oraz prognozę skutków dla organizacji. Zebrane i odpowiednio opracowane materiały mogą być punktem wyjścia do podjęcia ewentualnych działań naprawczych.
Zespół APONTE jest w stanie zrealizować wymogi płynące z tak sformułowanego zadania. Co więcej, jeśli w wyniku audytu i sformułowanych wniosków zajdzie taka potrzeba – zespół APONTE oferuje także pomoc we wdrożeniu programu zarządzania zmianami.
Czas realizacji audytu sprzedażowego w jego pełnym wymiarze wynosi 5-15 dni roboczych. Koszt pracy konsultanta to kwota od 1.500 zł netto za dzień roboczy. Cena może zostać znacząco zmniejszona w przypadku zawarcia czasowej umowy o współpracy lub podjęcia innej formy pogłębionej kooperacji. Patrz zakładka USŁUGI ZINTEGROWANE.

AUDYT FINANSOWY

Pełny zakres prac audytu finansowego przeprowadzonego przez konsultanta Aponte.

 • Przegląd procesów gospodarczych i procedur realizowanych w firmie. 
 • Przegląd umów  obowiązujących w firmie: kredytów i pożyczek, leasingu, najmu, dzierżaw i ich zabezpieczeń.  
 • Przegląd utworzonych rezerw i ich ocena.  
 • Przegląd środków trwałych i tabeli umorzeniowych oraz przegląd wyposażenia.  
 • Przegląd zapasów (towarów). Analiza wskaźnikowa rotacji towarów i ich wycena.  
 • Analiza należności z tytułu dostaw i usług z podziałem na kontrahentów, strukturę wiekową, sposób zabezpieczenia i ocenę możliwości ściągnięcia tych należności oraz  zaproponowanie procedury windykacji należności przeterminowanych i naliczonych odsetek.  
 • Analiza należności trudno ściągalnych i zagrożonych oraz planu sposobu ich windykacji i ich zabezpieczenia.  
 • Analiza innych należności, kwoty, tytuły, terminy ściągnięcia, zabezpieczenia.  
 • Analiza zobowiązań z tytułu dostaw i usług z podziałem na kontrahentów, strukturę   wiekową, sposób zabezpieczenia, terminy spłat.  
 • Określenie wysokości odsetek od zobowiązań przeterminowanych, które są naliczone,  powinny być naliczone, które zostaną naliczone i których można będzie uniknąć.  
 • Analiza innych zobowiązań: kwoty, tytuły, terminy płatności, zabezpieczenia, odsetki.
 • Przegląd zobowiązań pozabilansowych firmy – weksle, udzielone pożyczki, udzielone gwarancje, udzielone poręczenia, inne.  
 • Przegląd spraw sądowych na etapie sporu i egzekucji (należności i zobowiązania).  
 • Analiza kosztów rodzajowych w możliwie najdokładniejszym rozbiciu z przyporządkowaniem do poszczególnych rodzajów działalności.  
 • Analiza przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów w podziale na strukturę przedmiotową i podmiotową, określenie rentowności sprzedaży w tych strukturach (uzyskiwane marże na towarach i odbiorcach) z uwzględnieniem kosztów działalności sprzedaży i kosztów finansowych związanych ze sprzedażą. Minimalizacja „cyklu konwersji gotówki”.  
 • Analiza procedury limitowania sprzedaży do klientów, ustalania wysokości i rodzaju zabezpieczeń oraz oceny bezpieczeństwa finansowego odbiorców (rating) przed  dokonaniem sprzedaży. 

Czas realizacji audytu finansowego w jego pełnym wymiarze wynosi 15-25 dni roboczych. Koszt pracy konsultanta to kwota od 1.500 zł netto za dzień roboczy. Cena może zostać znacząco zmniejszona w przypadku zawarcia czasowej umowy o współpracy lub podjęcia innej formy pogłębionej kooperacji. Patrz zakładka USŁUGI ZINTEGROWANE.

loading
×